NPC Details

Basic Information

Lv.99 Dono do Listrado Heleninha
Dono do Listrado 
Heleninha
HP 5 Damage 334
Type Neutral
Location

Toca do Tanuki Ameixa X: 110, Y: 125 Toca do Tanuki Ameixa X: 111, Y: 120


Comments powered by Disqus